Potencjał niematerialnej kultury regionalnej obszarów wiejskich Doliny Białej Lądeckiej

Słowa kluczowe: kultura regionalna, imigracja, różnorodność etniczna

Streszczenie:

Problemem badawczy to istotność współczesnej niematerialnej kultury
regionalnej obszarów wiejskich gminy Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. Ludność do-tychczas zamieszkująca teren musiała opuścić swoje domy. Historycznie ukształ-towany zasób tradycji i wzorców zachowania się stał się ich bagażem.
Tylko w pojedynczych przypadkach, ale jako nieznany, obcy dla ludności przyjeż-dżającej, został zaniechany. Analizy koncentrują się na określeniu pochodzenia et-nicznego imigrantów, a więc i zasobu nowych elementów kultury behawioralnej. Wyniki wskazują, że do końca lat pięćdziesiątych XX wieku, główny napływ na-stąpił z dzisiejszej Ukrainy oraz woj. małopolskiego. Szczegółowe ujęcie określa, że chodzi o okolice Tarnopola, Stanisławowa, Lwowa oraz pasmo Beskidów.
Powstał szeroki, niejednorodny, słabszy znaczeniowo konglomerat kultur. Później-szy bardzo istotny napływ ludności z regionu etnicznie zróżnicowanego (woj. dol-nośląskie) pogłębił już istniejącą złożoność. Efekt - to osłabienie, a z czasem - niemalże zanik istotności kultury reprezentowanej przez ludność napływową.
Region został kulturowo zubożony, a jednoznaczna tożsamość miejsca - zminima-lizowana.
Gdyby został określony element strukturalny, który byłby przez ludność
a) postrzegany, b) zrozumiały i gdyby konsolidował społeczeństwo, to istnieje szansa, aby powstały nowe formy kultury niematerialnej.

 

 

Cytowanie:

Oleszek J. 2010, vol. 7. Potencjał niematerialnej kultury regionalnej obszarów wiejskich Doliny Białej Lądeckiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 13