Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropoli-talnego a problem rozprzestrzeniania się miast

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, miejscowe plany zagospodarowania prze-strzennego, planowanie przestrzenne, rozlewanie się miast

Streszczenie:

Artykuł podejmuje problematykę gospodarowania przestrzenią na obszarach wiejskich, które narażone są na oddziaływanie ze strony dużych ośrodków miejskich. Badania obejmują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, zlokalizowane
w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Artykuł podkreśla ważną rolę planowania przestrzennego w zapobieganiu negatywnym skutkom powiększania się obszarów miejskich. Presja wywierana na obszary wiejskie poprzez niekontrolowane migracje powinna wymuszać decyzje władz lokalnych o tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego, pozwalających na lepszą kontrolę zagospodarowania przestrzeni.
Punktem wyjścia do prowadzonych analiz stają się badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Badania te pozwalają stwierdzić czy
w zakresie planowania przestrzennego w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich ŁOM dochodzi do powiększenia powierzchni objętej miejscowymi planami zago-spodarowania przestrzennego. Artykuł pozwala również określić stan prac nad nowymi planami w gminach objętych badaniami.

 

 

Cytowanie:

Feltynowski M. 2010, vol. 7. Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropoli-talnego a problem rozprzestrzeniania się miast. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 13