Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bochnia

Słowa kluczowe: odpady komunalne, system gospodarowania odpadami komu-nalnymi, gmina

Streszczenie:

Gospodarka odpadami stanowi wiele czynności jednostkowych, tworzących spójny system, którego celem jest stworzenie warunków gromadzenia odpadów, ich transportu i unieszkodliwiania. Polska zobowiązała się do wdrażania i realizowania dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki odpadami. Jednym
z najważniejszych problemów jest zamykanie istniejących składowisk, niespełnia-jących wymagań dyrektyw. Dodatkowo Unia wymaga radykalnego zmniejszenia ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach. Osiągnięcie tego efektu jest możliwe przez właściwą edukację w zakresie postępowania z odpadami oraz stworzenie odpowiedniego dla danych warunków lokalnych systemu gospo-darowania odpadami.
W pracy przedstawiono istniejący w przeszłości system gospodarki odpa-dami w gminie Bochnia, stan obecny oraz zaproponowano rozwiązania zmierzające do poprawy systemu istniejącego. Przeprowadzone badania w formie wywiadu kierowanego wśród mieszkańców badanej gminy pozwoliły na wskazanie głównych kierunków zmian w systemie gospodarki odpadami, a w szczególności
w sposobie zbiórki odpadów.

 

 

Cytowanie:

Salamon J. 2010, vol. 7. Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bochnia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 13