Wykorzystanie systemu GIS do oceny stanu ładu przestrzennego obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: ład przestrzenny, ocena stanu ładu przestrzennego, obszary wiej-skie, analizy przestrzenne, GIS

Streszczenie:

Jednym z wyróżników rozwoju zrównoważonego jest ład przestrzenny,
rozumiany jako takie ukształtowanie przestrzeni, które uwzględnia m.in. uwarun-kowania przyrodnicze, społeczno-gospodarcze, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Zapewnienie ładu na obszarach wiejskich jest trudne do osiągnięcia ze względu na różnorodną formę występujących tam elementów. Przedstawiona
w opracowaniu autorska metoda oceny ładu przestrzennego obszarów wiejskich pozwala jednak na ocenę stanu ładu przestrzennego i jednocześnie daje możliwość wskazania, który z elementów ocenianej przestrzeni negatywnie wpływa na stan zagospodarowania.
W opracowaniu zaprezentowano także teoretyczną koncepcję bazy danych GIS wspomagającej ocenę stanu ładu przestrzennego obszarów wiejskich ze wska-zaniem jej komponentów źródłowych, do których zaliczono m.in. ewidencję grun-tów i budynków oraz mapę glebowo-rolniczą. Ponadto pokazano również przykłady analiz przestrzennych, których wyniki zostały wyprowadzone w postaci mapy oceny stanu ładu przestrzennego oraz uzupełniających ją raportów tabelaryczno-opisowych.

 

 

Cytowanie:

Podciborski T., Trystuła A. 2010, vol. 7. Wykorzystanie systemu GIS do oceny stanu ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 13