Propozycja metod wyceny lokali mieszkalnych w zasobach TBS

Słowa kluczowe: Towarzystwo Budownictwa Społecznego, nieruchomość, wycena

Streszczenie:

Racjonalna gospodarka zasobem nieruchomości gmin ma na celu rozwią-zywanie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Dla części społeczeństwa, któ-rego nie stać na budowę, bądź zakup nieruchomości powstały możliwości rozwią-zania ich problemów lokalowych w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego. Działają one często w ramach współpracy z władzami samorządo-wymi, które wnosiły w aporcie do spółek grunty. Dzięki preferencyjnemu kredytowi z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, udzielanego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, towarzystwa miały możliwość budowania mieszkań dla osób średniozamożnych. Osoba pragnąca zamieszkać w takim lokalu, podpisując umowę z TBS-em, wpłacała tylko 30% kosztów przedsięwzięcia,
a resztę spłacała w czynszu najmu. Musiała też dodatkowo spełniać wymogi ustawy dotyczące wysokości średnich zarobków w gospodarstwie domowym.
Głównym problemem podjętym w pracy jest kwestia praw do mieszkań
z zasobu Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz wyceny tych praw przy ewentualnej sprzedaży lokalu. Pomimo wpłaty 30% kosztów budowy i spłaty za-ciągniętego kredytu w czynszu, najemca lokalu nadal nie jest jego pełnoprawnym właścicielem. Ustawodawca w przypadku towarzystw budownictwa społecznego nie przewidział żadnych rozwiązań w tej sprawie.
W związku z tym, opierając się na istniejących już na rynku nieruchomości regulacjach prawnych, zaproponowane zostały sposoby przekształcenia takiego prawa oraz związane z tym aspekty wyceny tego typu lokali.

 

 

Cytowanie:

Bydłosz J., Dąbrowski J., Parzych P. 2010, vol. 7. Propozycja metod wyceny lokali mieszkalnych w zasobach TBS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12