O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości

Słowa kluczowe: wycenia nieruchomości, model, analiza regresji, atrybuty, wycena masowa

Streszczenie:

Wykorzystanie metod statystycznych w analizach rynku nieruchomości umożliwia uzyskanie cennych informacji o zachowaniach tego rynku. Informacje te są obiektywne i mogą zostać wykorzystane zarówno do wycen indywidualnych, jak i masowych. W pracy omówiono zastosowanie metod regresyjnych w wycenie nieruchomości, pokazano metody wyznaczania trendu cen nieruchomości, przed-stawiono metodę ustalania zależności ceny od pola powierzchni nieruchomości gruntowych, określono postać funkcyjną rozkładu cen jednostkowych nieruchomo-ści gruntowych. Analizę przeprowadzono dla kilkutysięcznej bazy danych obejmu-jącej transakcje dotyczące nieruchomości gruntowych niezabudowanych dokonane w Krakowie. W artykule dyskutowane są również wybrane problemy związane z zastosowaniem metod regresji wielorakiej w szacowaniu nieruchomości. Są nimi postać funkcyjna modelu, liczba atrybutów uwzględnionych w modelu, trend rynku, skala wartości atrybutów oraz wagi cech. Przedstawione zostały argumenty przemawiające za wyłączeniem daty transakcji z listy cech nieruchomości oraz powody, dla których model powinien zawiera wyraz wolny, a skale atrybutów po-winny zaczynać się od zera.

 

 

Cytowanie:

Bitner-Fiałkowska A. 2010, vol. 7. O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12