Badanie poprawności pomiarów wykonywanych precyzyjnym niwelatorem cyfrowym

Słowa kluczowe: badania testowe, statystyka matematyczna, testy zgodności, roz-kład empiryczny, hipoteza statystyczna, dokładność użytkowa

Streszczenie:

W celu sprawdzenia, czy pomiary wykonywane niwelatorem cyfrowym „WILD NA 3000" są obarczone błędami zniekształcającymi wyniki tych obserwacji, wykonano szereg pomiarów różnic wysokości między punktami testowej sieci niwelacyjnej, założonej przy obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Pomiary wykonano na sieci składającej się z trzech zamkniętych oczek ni-welacji, wykonując pomiary różnic wysokości w tych oczkach 35-krotnie.
Do wykrywania ewentualnych nieprawidłowości w pomiarach zastosowano statystyczny test zgodności Kołmogorowa-Lilieforsa, sprawdzając hipotezę H0
o normalności rozkładu błędów pomiarowych.
Dla sprawdzenia i potwierdzenia wyników wynikających z powyższego
testu przeprowadzono dodatkowe badania statystyczne stosując statystyki:
1. Cramera - von Misesa: W2 i W12.
2. Watsona: U2 i U12
Z przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski dotyczące jakości pomia-rów geodezyjnych wykonanych testowanym instrumentem.

 

 

Cytowanie:

Godek K., Krupiński W. 2010, vol. 7. Badanie poprawności pomiarów wykonywanych precyzyjnym niwelatorem cyfrowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12