Analiza szeregów czasowych współrzędnych lokalnej stacji referencyjnej KRUR w Krakowie

Słowa kluczowe: GNSS, stacja referencyjna, szeregi czasowe

Streszczenie:

Działanie współczesnej permanentnej stacji referencyjnej GNSS sprowadza się do ciągłego rejestrowania sygnałów satelitarnych z zadanym interwałem pomia-rowym, na punkcie o precyzyjnie wyznaczonych współrzędnych. Zarejestrowane obserwacje są kontrolowane a następnie przetwarzane i w kolejnym etapie udo-stępniane zainteresowanym użytkownikom w postaci różnych serwisów, których podstawowym zadaniem jest wspomaganie pomiarów satelitarnych realizowanych różnymi technikami i wymagającymi różnych dokładności. Stacja permanentna KRUR jest przykładem lokalnej stacji wykonującej obserwacje sygnałów satelitar-nych systemów GPS i GLONASS. Została uruchomiona 1 listopada 2009 roku i od tej pory pracuje bez przerwy. Antena odbiorcza (GPS + GLONASS) umieszczona jest na specjalnie wybudowanym do tego celu filarze obserwacyjnym wkompono-wanym w budynek pawilonu C Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uni-wersytetu Rolniczego w Krakowie. Stacja KRUR wyposażona jest
w wieloczęstotliwościowy i wielosystemowy odbiornik sygnałów GPS i GLO-NASS oraz antenę Zephyr Geodetic 2. Pomiary sygnałów satelitarnych odbywają się z interwałem 1 s. Dzięki takiej ciągłości pomiarów sygnałów satelitarnych moż-liwe było wyznaczenie szeregów (ciągów) czasowych współrzędnych o rozdzielczości 1 h. Szeregi takie zostały wyznaczone w oparciu o system ASG-EUPOS i zawierają one lokalną charakterystykę różnych czynników wpływających na jakość kolejnych rozwiązań. Analiza uzyskanych wyników dostarcza wielu in-formacji na temat dokładności, niezawodności i efektywności rozwiązań współ-rzędnych w danych interwałach czasowych.

 

 

Cytowanie:

Siejka Z. 2010, vol. 7. Analiza szeregów czasowych współrzędnych lokalnej stacji referencyjnej KRUR w Krakowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12