Badania dokładności ręcznych odbiorników GPS

Słowa kluczowe: GPS, błędy systematyczne

Streszczenie:

Analizując wyniki wyznaczania współrzędnych x, y, pojedynczego punktu ręcznym odbiornikiem GPS, można stwierdzić występowanie składnika systema-tycznego. Okoliczność ta występuje dla różnych typów odbiorników, w różnych miejscach kraju, dla różnych układów odniesienia. Usunięcie składnika systema-tycznego ze zbioru obserwacji pozwala uzyskać zmniejszenie błędów prawdziwych wyznaczenia położenia punktu.
Na dokładność wyznaczenia położenia współrzędnych punktu mają też wpływ różne inne czynniki: liczba widocznych nad horyzontem satelitów, jakość geometrii wyznaczenia (PDOP), wykorzystanie systemu EGNOS, czynniki zakłó-cające oraz czas pozyskiwania wyników na stanowisku.
Analizując tę ostatnią przyczynę, ustalono na podstawie badań, że wiary-godne wyniki otrzymuje się dopiero po około 2 minutach od rozpoczęcia obserwacji na stanowisku.

 

 

Cytowanie:

Plewako M. 2010, vol. 7. Badania dokładności ręcznych odbiorników GPS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12