Próba zastosowania metody AHP do oceny wpływu zmiany cech nieruchomości gruntowych na ich wartość

Słowa kluczowe: wartość rynkowa nieruchomości, metoda hierarchii analitycznej – AHP, cechy cenotwórcze

Streszczenie:

Wprowadzenie zasad rynkowych do gospodarki nieruchomościami wymusi-ło konieczność ich wartościowania rynkowego. Od tego też czasu obserwujemy rozwój metodyki wycen, mający na celu jak najlepsze zbliżenie otrzymanego wyniku do wartości rynkowej, rozumianej jako najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku nieruchomości [Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1997]. W przypadku niezabudowanych nieruchomości gruntowych najczęściej stosowanymi metodami wyceny są metody zaliczane do podejścia porównawczego, w którym wartość nieruchomości określana jest na podstawie cen transakcyjnych zanotowanych na lokalnym rynku nieruchomości. Wymienione podejście porównawcze wymaga przeprowadzenia całej procedury szacowania za każdym razem, gdy następuje zmiana przynajmniej jednej cechy opisującej przedmiot wyceny. W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania metody hierarchii analitycznej (The Analytic Hierarchy Process) do oceny wpływu zmiany cech nie-ruchomości na ich wartość.

 

 

Cytowanie:

Siejka M. 2010. Próba zastosowania metody AHP do oceny wpływu zmiany cech nieruchomości gruntowych na ich wartość. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 12