Ocena obszarów wiejskich przy wykorzystaniu wybranych wskaźników środowiskowych

Słowa kluczowe: decyzja, obszar, ocena

Streszczenie:

Artykuł podaje (metodologię) algorytm, za pomocą którego można prze-prowadzić w miarę obiektywny sposób ocenę obszarów wiejskich dla celów decy-zyjnych administracji samorządowej. Przeprowadzenie wskazanej w algorytmie procedury ogranicza subiektywizm decyzji do minimum. Umożliwia porównanie obiektów powierzchniowych i ich ranking wykorzystując dostępne cechy charakte-ryzujące badane obiekty powierzchniowe, znajdujące się w bazie samorządów lo-kalnych i ewidencji gruntów. Algorytm pozwala na wykorzystanie dostępnych pro-stych narzędzi elektronicznych, które w znakomity sposób wspomagają proces decyzyjny.

 

 

Cytowanie:

Łubyk R. 2010, vol. 7. Ocena obszarów wiejskich przy wykorzystaniu wybranych wskaźników środowiskowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12