Podział przestrzeni rolniczej powiatu brzozowskiego pod względem wartości produkcyjnej gruntów ornych oraz użytków zielonych

Słowa kluczowe: użytki gruntowe, scalenie gruntów, klasyfikacja gruntów

Streszczenie:

W badaniach zjawisk przestrzenno-gospodarczych terenów wiejskich stosuje się sposób grupowania pojedynczych wsi w większe jednostki typologiczne ze względu na podobieństwo przyjętych cech. Klasyfikacja ta została wykorzystana przy opracowywaniu metody szacunku gruntów dla potrzeb prac scalenia
i wymiany gruntów. Jako klasyfikacja użytkowa może mieć lepsze wykorzystanie w praktyce gospodarczej poprzez ujęcie jej jedną liczbą w postaci wskaźnika wartości produkcyjnej a niżeli jako współczynnik bonitacji gleb.
Z tej właśnie przesłanki wynika cel pracy, którym jest obliczenie wskaźnika przydatności gruntów ornych i użytków zielonych dla potrzeb wydzielenia podob-nych wsi w tym zakresie. Badania przeprowadzono w 44 wsiach powiatu Brzozów położonego woj. Podkarpackim. Dane powierzchniowe poszczególnych klas grun-tów uzyskano z ewidencji gruntów i budynków, a podstawą do obliczenia wskaź-nika były wielkości punktowe przypisane w 100-punktowej skali pracy.

 

 

Cytowanie:

Leń P. 2010, vol. 7. Podział przestrzeni rolniczej powiatu brzozowskiego pod względem wartości produkcyjnej gruntów ornych oraz użytków zielonych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12