Scalenie gruntów na Podkarpaciu

Słowa kluczowe: scalenie, gospodarstwo, obszar

Streszczenie:

W artykule przedstawiono analizę wykonanego scalenia w trzech okresach historycznych na Podkarpaciu, a także propozycje scaleniowe na najbliższe lata.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że wykonawstwo prac scaleniowych jest zmo-nopolizowane a tym samym i niewydolne. Ten stan rzeczy musi ulec zmianie jeżeli chcemy aby maksymalnie wykorzystać środki finansowe skierowane na Pod-karpacie z Unii Europejskiej. Dotyczy to również zabiegów urządzenioworolnych pozwalających na naprawę istniejącej złej struktury obszarowej w tym wojewódz-twie. Scalenie gruntów jest zabiegiem urządzeniowo-rolnych bardzo pracochłonnym i zajmującym dużo czasu na jeden obiekt scaleniowy. Istniejące zapóźnienie, bieżące potrzeby wynikające z dużego rozdrobnienia indywidualnych gospodarstw rolnych i złej struktury obszarowej, a także budowa autostrady A-4 to problem Podkarpacia. Istniejące obecne możliwości finansowe oraz sieć szkół wyższych kształcących geodetów przygoto-wanych do wykonywania scalenia to czynniki dające nadzieję na zmianę istniejącej sytuacji. Jedyną przeszkodą jest istniejące ustawodawstwo, które nie dopuszcza prywatnych podmiotów gospodar-czych do wykonywania scalenia gruntów. Tylko szybka naprawa złej struktury obszarowej indywidu-alnych gospodarstw rolnych daje szansę dla rozwoju działalności rolniczej (rolnictwo, agroturystyka) i poprawę poziomu życia mieszkańcom wsi podkarpackich.

 

 

Cytowanie:

Łubyk R. 2010, vol. 7. Scalenie gruntów na Podkarpaciu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12