Analiza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej

Słowa kluczowe: aglomeracja krakowska, analiza rynku, gminy ościenne, gminy wiejskie, rynek nieruchomości

Streszczenie:

Aglomeracja krakowska to obszar zajmujący powierzchnię ponad 4 tys. km2. Składa się na niego 51 gmin zamieszkiwanych przez blisko 1,5 miliona osób. Jego ośrodkiem centralnym jest Kraków. Strefa zewnętrzna składa się ze strefy podmiejskiej oraz zewnętrznej strefy otaczającej.
Pierwsza z nich to 12 gmin bezpośrednio graniczących z miastem woje-wódzkim. Stanowi ona tak zwaną „sypialnię Krakowa". Znaczny procent jej popu-lacji to migranci wahadłowi, uczący się i pracujący w mieście. Zaznaczyć należy, że zbiorowość zamieszkująca te tereny, to nie tylko ludność rdzenna. Wielu miesz-kańców to ludność napływowa, a właściciele tutejszych nieruchomości nabywają je ze względu na sąsiedztwo Krakowa. Mają oni możliwość posiadania własnego domu poza ośrodkiem miejskim i jednoczesną sposobność szybkiego dojazdu do niego. Spowodowało to niebywale gwałtowny rozwój rynku nieruchomość w gmi-nach ościennych.
Publikacja ta ma na celu ukazać preferencje nabywców nieruchomości na rynku, na terenach wcześniej użytkowanych rolniczo we wspomnianej strefie aglomeracji w ciągu ostatnich lat.

 

 

Cytowanie:

Bieda A., Jasińska E. 2010, vol. 7. Analiza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12