Ocena oddziaływania przebudowy stopnia wodnego Chróścice na obszar Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie

Słowa kluczowe: Natura 2000, inwestycje hydrotechniczne, Odra

Streszczenie:

Inwestycje hydrotechniczne realizowane na obszarach ostoi Natura 2000 mogą charakteryzować się potencjalnie znaczną konfliktowością w stosunku do walorów przyrodniczych. Dla ograniczenia negatywnych skutków ich realizacji na-leży przeprowadzać ocenę wpływu na środowisko przyrodnicze poprzedzoną in-wentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą. Podstawową zasadą jest zapobieganie i ograniczenie strat przyrodniczych. Na obszarach, gdzie są one nieuniknione wska-zuje się na metody kompensacji. Ocena stanu walorów przyrodniczych terenu stopnia wodnego w Chróścicach nie wskazuje na występowanie znacznych ograni-czeń dla projektowanej przebudowy. Najbardziej konfliktowe są prace prowadzone w międzywalu rzeki. Dla przywrócenia siedlisk gatunków chronionych
w ostoi Natura 2000 zaproponowano koncepcję kompensacji przyrodniczej, którą uzgodniono z projektantami inwestycji. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że można pogodzić ochronę walorów przyrodniczych chronionych
w ostoi z realizacją przedsięwzięcia.

 

 

Cytowanie:

Badora K. 2010, vol. 7. Ocena oddziaływania przebudowy stopnia wodnego Chróścice na obszar Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09