Ekologiczny system przestrzenny doliny Odry w województwie opolskim

Słowa kluczowe: dolina Odry, ochrona przyrody, ekologiczny system przestrzenny

Streszczenie:

Doliny rzeczne charakteryzują się jednymi z największych walorów przy-rodniczych, spełniając wiele istotnych funkcji w lokalnych systemach przyrodni-czych. Z uwagi na dużą ilość działań podejmowanych przez człowieka w dolinach rzecznych, związanych z ich zagospodarowaniem, głównie dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, gospodarczych, turystycznych, wiele z tych obszarów uległo znacznym przekształceniom. Ich podstawowe funkcje w systemie przyrodniczym zostały naruszone. Celem artykułu jest określenie stanu i funkcjonowania doliny Odry w województwie opolskim jako korytarza ekologicznego. Dokonano analizy wewnętrznej struktury ekologicznej doliny Odry w województwie opolskim, ro-zumianej jako układ wzajemnie powiązanych obszarów węzłowych (biocentrów) oraz ciągów ekologicznych (korytarzy). Zidentyfikowano także podstawowe bariery ograniczające funkcjonowanie ekologicznego systemu przestrzennego doliny Odry a także obniżające funkcjonalność samego korytarza ekologicznego. Efektem przeprowadzonych badań jest model powiązań i zależności ekologicznych doliny oraz diagnoza stanu korytarza doliny Odry w województwie opolskim.

 

 

Cytowanie:

Wróbel R. 2010, vol. 7. Ekologiczny system przestrzenny doliny Odry w województwie opolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09