Zasięg oddziaływania zawiesin wnoszonych do Nysy Łużyckiej przez Miedziankę

Słowa kluczowe: zawiesiny, strefy przepływów

Streszczenie:

Dla oceny wpływu zrzutu zawiesin kopalnianych na obciążenie wód rzeki Nysy Łużyckiej przeprowadzono eksperyment polegający na sterowanym zrzucie wód kopalnianych do Miedzianki, z zachowaniem w wodach Nysy Łużyckiej za-wartości zawiesin ogólnych nieprzekraczających wartości progowej 30 mg/l. Prze-badano zmienność ilościowo-jakościową wprowadzonego ładunku zawiesin na od-cinku ok. 110 km, w 15 przekrojach Nysy Łużyckiej od Sieniawki do Łęknicy. Podstawę do określenia czasu przepływu analizowanej strugi wody Nysy Łużyckiej, wyznaczającego czas poboru kolejnych próbek wód rzecznych, stanowiły nomogramy czasu przepływu opracowane dla danych z wielolecia 1991-2008. Ba-dania przeprowadzono w strefach przepływów niskich i średnich. Ustalono, że wprowadzane do wód Nysy Łużyckiej wody kopalniane po ich oczyszczeniu na wysokosprawnych oczyszczalniach wnoszą zawiesiny o małej zdolności sedymen-tacyjnej, których zmiany ilościowe w odbiorniku warunkowane są wyłącznie pro-cesem rozcieńczania. Koncentracja zawiesin, jaką Nysa Łużycka prowadzi przy przepływach niskich i średnich, powyżej i poniżej obszaru oddziaływania kopalni, utrzymuje się w granicach klasy I, tj. poniżej 25 mg/l.

 

 

Cytowanie:

Janeczko-Mazur A., Nowosielski M., Lisowski J. 2010, vol. 7. Zasięg oddziaływania zawiesin wnoszonych do Nysy Łużyckiej przez Miedziankę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09