Hydrauliczne warunki występowania prądu wabiącego dla przepławek ryglo-wych

Słowa kluczowe: model dwuwymiarowy, przepławka dla ryb, prąd wabiący

Streszczenie:

Opracowane przez Komisję Europejską w 2007 roku szczegółowe reko-mendacje wprowadzają nowe uwarunkowania związane z zapewnieniem ciągłości korytarzy rzecznych. Istniejące budowle piętrzące powinny być wyposażone
w przepławki dla zachowania warunków restytucji ryb, a nowe budowle hydro-techniczne powinny uwzględniać takie rozwiązania techniczne, które nie powodują zmian stanu hydromorfologicznego. Celem zachowania warunków stabilności biologicznej dla ryb dwuśrodowiskowych wg Instytutu Rybactwa muszą być speł-nione następujące kryteria stabilności biologicznej przy projektowaniu i eksploatacji przepławek:
- kryterium prądu wabiącego,
- kryterium prędkości granicznych,
- kryterium dopuszczalnego napełnienia w przepławce,
- kryterium dopuszczalnej wielkości strat Δh przy przepływie przez rygiel dla przepławek ryglowych.
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego 400-metrowego odcinka rzeki obejmującego jaz powłokowy, małą elektrownię wodną oraz przepławkę dla ryb typu ryglowego. Podjęte działania skupiały się na takim ukształtowaniu przepływu w przepławce i modyfikacji konfiguracji dna na wylocie z elektrowni, aby wytworzyć prąd wabiący. Wyniki modelowania numerycznego zostały porównane z wartościami otrzymanymi ze wzorów empirycznych.

 

 

Cytowanie:

Bartnik W., Książek L., Wyrębek M. 2010, vol. 7. Hydrauliczne warunki występowania prądu wabiącego dla przepławek ryglo-wych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09