Ocena wartości przyrodniczo-rolniczej łąk w dolinie kanału Łasica w Kampino-skim Parku Narodowym

Słowa kluczowe: użytki zielone, kanał Łasica, Kampinoski Park Narodowy

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań wartości przyrodniczo-rolniczej użytkowanych łąk doliny kanału Łasica w Kampinoskim Parku Narodowym. War-tość przyrodniczą oceniono na podstawie składu florystycznego, warunków siedli-skowych, zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych oraz występujących cennych pod względem przyrodniczym gatunków roślin i zwierząt. Wartość rolniczą osza-cowano na podstawie produktywności oraz wartości paszowej fitocenoz łąkowych obliczonej metodą botaniczną Klappa [1974]. W analizowanym obszarze zidenty-fikowano 6 typów florystycznych: zbiorowisko z Alopecurus pratensis, Filipendula ulmaria / Valeriana officinalis, Ranunculus repens, Festuca rubra / Poa pratensis, Deschampsia ceaspiotsa, Anthoxantum odoratum. Przeprowadzona waloryzacja łąki doliny kanału Łasica wykazała, że pod względem rolniczym są one mało przydatne, natomiast są cenne przyrodniczo pod względem zachowania bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej. W związku z występowaniem ptaków czynnie chronionych, zachowanie obecnych walorów przyrodniczych łąk wymaga utrzymania dotychczasowej ekstensywnej gospodarki rolnej.

 

 

Cytowanie:

Łysak D., Piekut K. 2010, vol. 7. Ocena wartości przyrodniczo-rolniczej łąk w dolinie kanału Łasica w Kampino-skim Parku Narodowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09