Ochrona wód w polityce ekologicznej państwa w latach 1990–2009

Słowa kluczowe: polityka ekologiczna, ochrona wód, gospodarka wodna, prawo wodne, zarządzanie wodami, Ramowa Dyrektywa Wodna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono próbę oceny realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w dziedzinie ochrony wód. Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód wynika z usprawnienia systemu zarządzania wodami, zacieśniania współpracy
w związku z ochroną wód przygranicznych, uregulowanie problematyki opłat i kar w gospodarowaniu wodami, rozbudowę obiektów małej retencji, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, znowelizowanie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód i gospodarki wodnej, zacieśnianie granic pomiędzy gospodarką wodną a gospodarką narodową oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Pomimo zauważalnych efektów realizacji polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony wód, zakwalifikowanie większości wód w Polsce do wód o złym stanie wymaga kontynuacji podjętych działań.

 

 

Cytowanie:

Jawecki B., Ostrowski P. 2010, vol. 7. Ochrona wód w polityce ekologicznej państwa w latach 1990–2009. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09