Możliwości rewitalizacji koryt rzek i potoków w warunkach ich zróżnicowanego zagospodarowania

Słowa kluczowe: rzeka górska, regulacja rzek, rewitalizacja, ochrona brzegów

Streszczenie:

W zależności od stopnia zagospodarowania doliny cieku stosuje się różne metody regulacji, których nadrzędnym celem jest ochrona przeciwpowodziowa te-renów przyległych. Dotychczas często przy tych zabiegach pomijane były wszelkie aspekty związane z troską o utrzymanie dobrych warunków bytowania dla fauny i flory cieków. Działania te wywołały wiele negatywnych skutków w korytarzach rzek i potoków. W artykule przedstawiono podział koryt regulacyjnych
w zależności od stopnia uszczelnienia koryta i brzegów cieku oraz istniejących wa-runków bytowania organizmów. Na cieku wydzielono także odcinki w zależności od zagospodarowania terenu wraz z najważniejszymi działaniami związanymi
z osiągnięciem celów regulacji lub utrzymania. Na wybranych, uregulowanych
i silnie zmienionych odcinkach cieków w dorzeczu górnej Wisły przeanalizowano możliwość odwracalności, bądź nieodwracalności zmian wprowadzonych w tych ciekach.

 

 

Cytowanie:

Lenar-Matyas A., Łapuszek M., Lafon M., Poulard C. 2010, vol. 7. Możliwości rewitalizacji koryt rzek i potoków w warunkach ich zróżnicowanego zagospodarowania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09