Implementacja algorytmu korekty danych wektorowych

Słowa kluczowe: topologia, mapa numeryczna, model wektorowy

Streszczenie:

Mapy numeryczne utworzone w procesie skanowania, kalibracji i wektory-zacji materiałów kartograficznych, zawierają bardzo dużą liczbę błędów topolo-gicznych. Źródłami błędów są: metoda przetwarzania oraz błędy operatora. Brak poprawności topologicznej uniemożliwia wykorzystanie takich modeli w syste-mach przetwarzania danych geoprzestrzennych. Szczególnym przypadkiem są błę-dy topologii granic działek i użytków. W artykule autorzy opisują algorytm auto-matycznej korekty topologii mapy wektorowej, poprzez wykrywanie i eliminowanie błędów w strefach buforowych odcinków linii granicznych. Program opracowany przez autorów okazał się niezwykle skuteczny i wydajny.

Cytowanie:

Zygmunt M., Derwisz J. 2011. Implementacja algorytmu korekty danych wektorowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 04