Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danych

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, wartość nieruchomości, modele statystyczne

Streszczenie:

Na etapie analizy rynku poprzedzającym zastosowanie odpowiedniej proce-dury określania wartości nieruchomości ważnym elementem jest określenie zmien-ności cen nieruchomości w czasie, a w przypadku, gdy wpływ przesunięcia trans-akcji w czasie jest istotny dla zmienności cen, należy dokonać korekty cen transakcyjnych w zgromadzonej bazie nieruchomości.
Istotne znaczenie tego etapu procedury wyceny potwierdzają wydarzenia ostatnich lat na polskim rynku nieruchomości. O ile jeszcze 5-10 lat temu ceny nie-ruchomości w sposób przewidywalny i regularny kształtowały się zgodnie
z niewielką tendencją rosnącą, to począwszy od 2003 roku rynek nieruchomości
w Polsce wszedł w okres tzw. boomu i dla cen rynkowych zaobserwowano bardzo duże wzrosty cen. Różnice pomiędzy jednostkowymi cenami rynkowymi za nieru-chomości podobne mogły się różnić o kilka czy kilkanaście procent z miesiąca na miesiąc, a nieuwzględnienie tych zmian w czasie podczas wyceny mogło dopro-wadzić do znacznego niedoszacowania wartości nieruchomości.
Celem artykułu jest określenie przydatności modeli statystycznych do wy-krycia i określania zmian cen w zgromadzonej bazie nieruchomości oraz ich zasto-sowanie do skorygowania cen ze względu na przesunięcie transakcji w czasie.

Cytowanie:

Frukacz M., Popieluch M., Preweda E. 2011, vol. 8. Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04