Problematyka ustanawiania służebności drogi koniecznej

Słowa kluczowe: służebność drogi koniecznej, wynagrodzenie za ustanowienie służebności

Streszczenie:

Służebność gruntowa to ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieru-chomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości. Szczególnym ro-dzajem służebności jest droga konieczna. Ustanowienie jej polega na wyznaczeniu drogi prowadzącej do drogi publicznej przez nieruchomość sąsiadującą z tą drogą na rzecz nieruchomości która dostępu do niej nie ma lub ma dostęp utrudniony. Jej szczególność polega na tym, że właścicielowi nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej przysługuje roszczenie do właścicieli gruntów sąsiednich o ustanowienie drogi koniecznej za wynagrodzeniem. Współcześnie instytucja słu-żebności drogi koniecznej najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku działów spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego małżonków oraz zbycia części nieruchomości.
Treścią pracy jest prawny aspekt ustanowienia służebności drogi koniecznej oraz procedura ustalania wynagrodzenia za jej ustanowienie.

 

 

Cytowanie:

Adamczyk T., Bieda A. 2011. Problematyka ustanawiania służebności drogi koniecznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 04