Wpływ wzorcowania łat na dokładność niwelacji precyzyjnej

Słowa kluczowe: niwelacja precyzyjna, kalibracja, wzorcowanie, inwar, współ-czynnik liniowej rozszerzalności termicznej

Streszczenie:

Konieczność okresowego badania sprzętu geodezyjnego, nakładana na wy-konawców m.in. przez instrukcje techniczne, często traktowana jest w wykonaw-stwie geodezyjnym jako „zło konieczne". Badania prowadzone w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH pokazują, że okresowe wzorcowanie instru-mentów i przymiarów geodezyjnych pozwala nie tylko wykrywać i opisywać błędy systematyczne, ale także generować wnioski dotyczące prawidłowego użytkowania sprzętu, co z kolei prowadzi do zachowania dokładności pomiarów wymaganej przepisami.
W prezentowanym artykule przedstawiono wnioski z laboratoryjnych badań łat do niwelacji precyzyjnej, które uwzględnione przez wykonawców mogą przy-czynić się do podniesienia dokładności niwelacji precyzyjnej. Uwagi te są szcze-gólnie istotne dla pomiarów prowadzonych w terenach o dużych deniwelacjach te-renów oraz niwelacji wysokich obiektów hydrotechnicznych.

Cytowanie:

Frukacz M., Jasińska E., Preweda E. 2011, vol. 8. Wpływ wzorcowania łat na dokładność niwelacji precyzyjnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04