Segmentacja rynku nieruchomości gruntowych dla wybranych gmin miejsko-wiejskich powiatu krakowskiego

Słowa kluczowe: Rynek nieruchomości, cena transakcyjna, drzewa klasyfikacyjne, nieruchomości gruntowe, gminy miejsko-wiejskie

Streszczenie:

Próby analizowania rynków nieruchomości klasycznymi metodami wymu-szają zawężanie obszaru badań oraz standaryzację zmiennych, co między innymi ogranicza zasięg terytorialny. W artykule przedstawiono segmentację rynku nieru-chomości położonych na terenach wybranych gmin miejsko-wiejskich, które celo-wo tak dobrano, aby nie stanowiły jednorodnego aglomeracji. W tym celu wybrano model drzew regresyjnych (C&RT), który pozwala łączyć atrybuty jakościowe i ilościowe, a co za tym idzie- włączyć cechy dotychczas pomijane, bez konieczno-ści przypisywania im wartości liczbowych. W efekcie powstał schemat, który po-zwala ocenić wartość ceny transakcyjnej nieruchomości gruntowej włączając takiej atrybuty, jak: „Gmina", czy „Miejscowość".

 

 

Cytowanie:

Frukacz M., Jasińska E., Preweda E. 2011. Segmentacja rynku nieruchomości gruntowych dla wybranych gmin miejsko-wiejskich powiatu krakowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 04