Rozproszenie losowe odkształceń poziomych wyznaczanych w sieciach pomiarowych

Słowa kluczowe: odkształcenia poziome terenu, rozproszenie losowe

Streszczenie:

W artykule przeanalizowano rozkład parametrów rozproszenia losowego odkształceń poziomych terenu wyznaczanych w sieciach pomiarowych. Na terenie poddawanym wpływom eksploatacji górniczej w Bytomiu, Bieruniu, Piekarach Śląskich oraz Chełmie zastabilizowano rozety geodezyjne, a następnie na podsta-wie wyników prac polowych, wyznaczano odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Określono również czynniki mające największy wpływ na rozprosze-nie losowe odkształcenia poziomego. W wyniku przeprowadzonych badan stwier-dzono, iż przebieg parametrów rozproszenia losowego zależy od wartości od-kształceń poziomych otrzymanych w poszczególnych seriach, sposobu eksploatacji, jak również kształtu sieci pomiarowych. Charakterystyka współczyn-nika zmienności dla większości przypadków w znacznym stopniu odbiegała od wartości teoretycznych z powodu zawyżenia prognoz odkształceń poziomych w stosunku do wartości obserwowanych.

Cytowanie:

Szafarczyk A., Wilk E. 2011. Rozproszenie losowe odkształceń poziomych wyznaczanych w sieciach pomiarowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 04