Osuwiska – wyznaczenie czasokresów prowadzenia obserwacji geodezyjnych przemieszczających się mas ziemnych – Landslides

Słowa kluczowe: osuwiska, deformacje powierzchni terenu, geodezyjne badanie deformacji

Streszczenie:

Osuwiska są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych zjawisk, które po-wodują katastrofy naturalne. W związku z tym prowadzenie geodezyjnego monito-ringu przemieszczających się mas ziemnych jest niezbędne w celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. Podczas pomiarów geodezyjnych związanych
z monitoringiem osuwisk bardzo ważne jest zaplanowanie momentów wykonywa-nia obserwacji we właściwych odstępach czasu. Wybór właściwych momentów wykonania obserwacji daje obserwatorowi odpowiedni wgląd w przebieg kinema-tyki zjawiska wraz z rozpoznaniem etapów rozwoju procesu, które następują ko-lejno z różnym nasileniem i częstotliwością. Autorzy, bazując na literaturze, zapre-zentowali zasady planowania serii pomiarowych podczas geodezyjnych badań deformacji, skupiając się na zależnościach związanych z deformacjami gruntu spowodowanymi prowadzoną podziemną eksploatacją górniczą. Zaprezentowana została koncepcja planowania i wykonania serii pomiarowych na przykładzie ak-tywnego osuwiska przy uwzględnieniu czynników wpływających na intensyfikację przemieszczania się mas ziemnych, takich jak: nasycenie gruntu wodą, budowa geologiczna obszaru, czy rodzaj gleby i jej właściwości.

 

 

Cytowanie:

Szafarczyk A., Puniach E. 2011. Osuwiska – wyznaczenie czasokresów prowadzenia obserwacji geodezyjnych przemieszczających się mas ziemnych – Landslides. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 04