Ocena możliwości zastosowania w polskich uwarunkowanich społeczno-ekono-micznych rozwiązań wyceny gruntów leśnych stosowanych w Niemczech

Słowa kluczowe: wycena nieruchomości, grunty leśne, rynek nieruchomości leśnych

Streszczenie:

W artykule porównano metody i procedury wyceny nieruchomości leśnych (gruntów leśnych bez drzewostanu) w Niemczech i Polsce.
Zaprezentowano w nim także rynek obrotu gruntami leśnymi bez drzewo-stanu w wybranych obszarach w granicach administracyjnych badanych nadle-śnictw. Stwierdzono zwiększającą się ilość transakcji tego typu nieruchomościami w latach 2004-2007. Podjęto próbę zastosowania w badanych obszarach metody tzw,,niemieckiej'' wyceny gruntów leśnych bez drzewostanu. Na podstawie prze-prowadzonej analizy stwierdzono, że metoda ta jest możliwa do zastosowania
w polskich uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Metoda ta odznacza się prostotą i zwiększa możliwości zastosowania podejścia porównawczego do wyce-ny gruntów leśnych bez drzewostanu.

 

 

Cytowanie:

Zydroń A. 2011, vol. 8. Ocena możliwości zastosowania w polskich uwarunkowanich społeczno-ekono-micznych rozwiązań wyceny gruntów leśnych stosowanych w Niemczech. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04