Problemy przeznaczania, na terenach wsi, gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne

Słowa kluczowe: wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji, cele inwesty-cyjne

Streszczenie:

Autorzy przeanalizowali przepisy prawne i techniczne oraz postępowania administracyjne prowadzone w sprawie wyłączenia gruntów rolnych i leśnych
z produkcji. Pozwoliło to na wskazanie problemów powstających w trakcie reali-zacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz propozycji ich rozwiązania.
W publikacji przedstawiono obowiązujące procedury związane ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W pracy zwrócono również uwagę na zmniejszanie się powierzch-ni gruntów rolnych w Polsce. Kolejnym zagadnieniem opisanym w pracy jest pro-blematyka ustalenia granic konturów klasyfikacyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Zwrócono tu uwagę na konieczność synchronizacji aktów praw-nych dotyczących ewidencji gruntów i budynków z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

 

Cytowanie:

Kwartnik-Pruc A., Bydłosz J., Parzych prof. AGH P. 2011, vol. 8. Problemy przeznaczania, na terenach wsi, gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04