Zmiany wybranych parametrów struktury przestrzennej gruntów w wyniku scalenia gruntów na przykładzie wsi Łętownia

Słowa kluczowe: scalanie gruntów, struktura przestrzenna gruntów

Streszczenie:

Artykuł przedstawia wstępną próbę oceny efektów prac scaleniowych prze-prowadzonych we wsi Łętownia w gminie Jordanów, gdzie pracami tymi objęto obszar 206 ha. Prace związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów rozpo-częły się w 2006 roku i trwały 2 lata. W chwili obecnej zakończone zostały rów-nież wszystkie prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym. Scalenie gruntów na obszarze wsi Łętownia było pierwszym tego typu działaniem w woje-wództwie małopolskim finansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Ocenie poddano zbiory danych o działkach i gospodarstwach charakteryzu-jące układy gruntów przed i po scaleniu. Otrzymane wyniki wskazują na istotną poprawę struktury przestrzennej, w szczególności w zakresie zmniejszenia liczby działek w gospodarstwach i powiększenia tym samym ich przeciętnej powierzchni. Stosunkowo niewielka poprawa została zaobserwowana w zakresie zmniejszenia odległości pomiędzy działkami a siedliskami. Wyeliminowano natomiast wystę-powanie działek pozbawionych kontaktu z drogą publiczną, które to zjawisko do-tyczyło większości rozpatrywanego obszaru w okresie poprzedzającym scalenie.

 

 

Cytowanie:

Janus J. 2011, vol. 8. Zmiany wybranych parametrów struktury przestrzennej gruntów w wyniku scalenia gruntów na przykładzie wsi Łętownia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04