Wstępna ocena efektów scalenia gruntów wsi Krzeczów realizowanego w związku z budową autostrady A4

Słowa kluczowe: scalanie gruntów, autostrada, struktura przestrzenna gruntów

Streszczenie:

Artykuł przedstawia wstępną ocenę efektów przeprowadzonych prac scale-niowych we wsi Krzeczów położonej w gminie Rzezawa. Prace geodezyjne zwią-zane z przebudową struktury przestrzennej wsi związane z budową autostrady A4 na odcinku Kraków-Tarnów rozpoczęły się w 2009 roku i trwały dwa lata. Opra-cowaniem objęto fragment obrębu o powierzchni 283 ha, a wykonało go Krakow-skie Buro Geodezji i Terenów Rolnych. W chwili obecnej wszystkie techniczne prace geodezyjne związane z wykonaniem szczegółowego projektu scalenia zosta-ły zakończone. W 2011 roku planowane jest wydanie decyzji zatwierdzającej opracowany projekt, a następnie rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowa-niem poscaleniowym.
Ocenie poddano zbiory danych o działkach i gospodarstwach charakteryzu-jących układ gruntowy przed i po zakończeniu prac scaleniowych. Otrzymane wy-niki wskazują na poprawę struktury przestrzennej rozpatrywanego obszaru,
w szczególności w zakresie eliminacji działek, które nie posiadają połączenia
z drogami publicznymi oraz poprawy ich kształtu. Nie stwierdzono istotnych zmian średniej powierzchni działek ewidencyjnych ani zmniejszenia przeciętnej ich liczby w poszczególnych gospodarstwach. Wykazano możliwości korekty za-sięgu obszaru objętego postępowaniem scaleniowym, co wskazuje na potrzebę opracowania dokładniejszych metod określających granice terenów, na których konieczne jest wykonanie prac scaleniowych podejmowanych w związku z budo-wą inwestycji liniowych.

 

 

Cytowanie:

Janus J. 2011, vol. 8. Wstępna ocena efektów scalenia gruntów wsi Krzeczów realizowanego w związku z budową autostrady A4. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04