Wpływ składowiska odpadów komunalnych w Wojczycach na jakość wód podziemnych

Słowa kluczowe: składowisko odpadów komunalnych, wody podziemne, skład chemiczny

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń wybranych wskaźników zanie-czyszczeń wód podziemnych (zawartości azotu azotanowego, chlorków, sodu,
potasu, wapnia i magnezu) pobranych wiosną i jesienią 2006 roku z sześciu pie-zometrów zlokalizowanych wokół składowiska odpadów komunalnych w Wojczy-cach, będących uzupełnieniem wcześniej prowadzonego monitoringu.
Wody podziemne dopływające do składowiska odpadów komunalnych
w Wojczycach charakteryzowały się dobrą jakością. W wodach odpływających
z terenu składowiska stwierdzono wzrost wartości wszystkich analizowanych wskaźników zanieczyszczeń, jednak tylko w niektórych punktach badawczych
powodowało to znaczące pogorszenie jakości badanych prób.

 

 

Cytowanie:

Wiercik P., Szymańska-Pulikowska A. 2010, vol. 7. Wpływ składowiska odpadów komunalnych w Wojczycach na jakość wód podziemnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)