Rynkowa i wywłaszczeniowa wartość nieruchomości przeznaczonych na cele nierolnicze we wsiach sąsiadujących z Wrocławiem, położonych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie

Słowa kluczowe: Nieruchomości rolne, wartość rynkowa nieruchomości, wywłaszczenie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zadanie celu publicznego

Streszczenie:

Niespójność oraz brak hierarchizacji systemu planowania i zagospodarowa-nia przestrzennego powoduje między innymi nasilenie niekorzystnych przejawów dezurbanizacji. Wymusza ona przeznaczenie na cele nierolnicze coraz większych obszarów gruntów rolnych we wsiach sąsiadujących z Wrocławiem, a wraz z tym konieczność przymusowego nabycia nieruchomości dla realizacji zadań celu pu-blicznego. Mimo spadku ilości zawieranych transakcji kupna - sprzedaży
w latach 2008-2010 w gminie Kąty Wrocławskie, niezbędna będzie kontynuacja nabywania gruntów pod infrastrukturę techniczną.
Duża różnica między wywłaszczeniową i faktyczną wartością rynkową nie-ruchomości wynika z przyjętych przez ustawodawcę przepisów prawnych. Nie tyl-ko w odczuciu pozbawianych praw do nieruchomości, przepisy te nie odzwiercie-dlają konstytucyjnej zasady słusznego odszkodowania.

 

 

Cytowanie:

Stanek L. 2011, vol. 8. Rynkowa i wywłaszczeniowa wartość nieruchomości przeznaczonych na cele nierolnicze we wsiach sąsiadujących z Wrocławiem, położonych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04