Analiza zróżnicowania nazewnictwa elementów uzbrojenia terenu w ujęciu branżowym na przykładzie osiedla domów jednorodzinnych

Słowa kluczowe: elementy uzbrojenia terenu, sieć, przyłącze

Streszczenie:

W artykule została przedstawiona problematyka związana ze zróżnicowa-nym nazewnictwem elementów uzbrojenia terenu stosowanym przez poszczególne branże zaopatrujące w media nowobudowane osiedla domów jednorodzinnych. Przedstawione zostaną definicje branżowe uzbrojenia zaczerpnięte z aktów praw-nych, w konfrontacji z nazewnictwem stosowanym przez branże w praktyce.
W artykule zostanie omówiona różnorodność nazewnictwa elementów uzbrojenia terenu, na przykładzie jednego z wybranych nowych osiedli domów jednorodzin-nych, jako problem powszechnie występujący w praktyce.

Cytowanie:

Buśko M., Przewięźlikowska A. 2011. Analiza zróżnicowania nazewnictwa elementów uzbrojenia terenu w ujęciu branżowym na przykładzie osiedla domów jednorodzinnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 04