Ocena zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Małej Wełny

Słowa kluczowe: zlewnia nizinna, numeryczny model terenu, modelowanie hydrologiczne, ryzyko powodziowe

Streszczenie:

Celem pracy było oszacowanie zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Małej Wełny na odcinku od wypływu z Jeziora Gorzuchowskiego do przekroju Kiszkowo jaz nr 1 (Brudzewko). Podstawą określenia przepływów maksymalnych rzeki Małej Wełny, o prawdopodobieństwie przewyższenia 10%, 1% i 0,2%, były przepływy uzyskane z roczników hydrologicznych z lat 1965-1975 i 1978-1983 oraz własne pomiary prowadzone w latach 2000-2009 w profilu Kiszkowo. Prze-pływy prawdopodobne obliczono według metody IMGW, gdzie prawdopodobień-stwo przewyższenia przepływu maksymalnego rocznego obliczono jako prawdo-podobieństwo alternatywy dwóch niewykluczających się zdarzeń niezależnych. Następnie wprowadzono je do modelu hydraulicznego RUBiKoN, za pomocą któ-rego obliczono rzędne zwierciadła wody, które naniesiono na profil podłużny ba-danej rzeki. Numeryczny model powierzchni doliny rzeki został opracowany na podstawie numerycznych map topograficznych w skali 1:10 000 za pomocą pro-gramu komputerowego ArcGIS z rozszerzeniem Spatial i 3D Analyst. Rzędne zwierciadła wody oraz trójwymiarowy model powierzchni terenu pozwoliły ustalić obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia podtopienia jest niskie (wy-nosi raz na 500 lat), średnie (raz na 100 lat) i wysokie (raz na 10 lat).

 

 

Cytowanie:

Sojka M., Murat-Błażejewska S., Wróżynski R. 2010, vol. 7. Ocena zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Małej Wełny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)