Ekomorfologiczna waloryzacja rzeki Oławy w km od 01+400 do 04+800

Słowa kluczowe: waloryzacja ekomorfologiczna, roślinność, rzeka Oława, teren zurbanizowany

Streszczenie:

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki waloryzacji ekomorfologcznej rzeki Oławy (lewobrzeżny dopływ Odry) na odcinku położonym na terenie miasta Wrocławia w km od 01+400 do 04+800, pomiędzy mostem Rakowieckim
a terenami wodonośnymi miasta Wrocławia. Tereny wzdłuż omawianej rzeki należą do obszarów cennych pod względem ekologicznym ze względu na bioróżnorodność, a z drugiej strony narażone są na dużą presję związaną z zagospodarowywaniem doliny. Badany fragment rzeki podzielono na 17 odcinków 200 m, gdzie wykonano waloryzację hydromorfologiczną metodą terenową wg Ilnickiego i Lewandowskiego oraz dla każdego odcinka dokonano waloryzację przyrodniczą. Celem pracy była ocena potencjału ekologicznego doliny rzecznej na terenie zurbanizowanym i możliwości zachowania środowiska przyrodniczego w jak najlepszym stanie, pomimo istniejących zagrożeń.

 

 

Cytowanie:

Krzemińska A., Medwecka-Szklanna M., Dzikowska A., Wawrzyniak P. 2010. Ekomorfologiczna waloryzacja rzeki Oławy w km od 01+400 do 04+800. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 08 (2)