Współczesne techniki pomiarowe laboratoriów wodnych

Słowa kluczowe: laboratorium hydrauliczne, system badawczy, aparatura labora-toryjna

Streszczenie:

W laboratoriach hydraulicznych poza podstawowymi badaniami modelo-wymi budowli hydrotechnicznych coraz częściej prowadzone są eksperymentalne prace nad rozpoznaniem warunków przepływu wody przez różnego typu wodne konstrukcje środowiskowe. Badania te dotyczą wybranych sytuacji towarzyszących przepływowi wody w rozmywanych korytach aluwialnych, z porostem roślinnym, z uwzględnieniem przepływu ryb, na przepuszczalnych konstrukcjach kamiennych, urządzeniach prototypowych, aeratorach lub komorach wirowych.
W badaniach tych uzyskujemy szybkie, często pulsacyjne zmiany ciśnień i towa-rzyszące im pulsacje prędkości przepływu. Wymagają one zastosowania nowocze-snych technik i urządzeń badawczych, które w swym działaniu wykorzystują wy-sokiej częstotliwości impulsy elektromagnetyczne lub akustyczne. Wykorzystuje się je również w pomiarach terenowych jako źródło sygnałów dla układów wspo-magania działań eksploatacyjnych obiektów. Większość ośrodków krajowych po-siada laboratoria hydrauliczne wyposażone w podobnej klasy urządzenia pomia-rowe. Są to często takie same modele mierników. Niezbędne staje się więc opracowanie spójnych standardów badań i interpretacji uzyskiwanych wyników. W artykule opisano stosowane w Laboratorium Hydraulicznym SGGW mierniki do pomiaru prędkości przepływu wody. Podano zasady konfiguracji tych urządzeń i podłączenia ich do komputerowego systemu pomiarowego. Konfiguracja aparatury pomiarowej zależy od rodzaju i wartości gromadzonych danych, od ich wiary-godności, szybkości pozyskiwania, transmisji i weryfikacji. Omówiono organizację badań w zakresie pomiarów prędkości wody oraz możliwości wykorzystania mier-ników w pomiarach na budowlach rzecznych. Wskazano zasady pozyskiwania da-nych, wstępnej ich weryfikacji oraz archiwizacji.

 

 

Cytowanie:

Bajkowski S. 2010. Współczesne techniki pomiarowe laboratoriów wodnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 08 (2)