Integracja technologii geodezyjnych na przykładzie pomiarów batymetrycznych

Słowa kluczowe: pomiary batymetryczne, hydrologia, GPS

Streszczenie:

Artykuł przedstawia metodykę, sposób przeprowadzenia oraz wyniki po-miarów batymetrycznych prowadzonych na potrzeby obliczeń hydrologicznych oraz mostowych projektów budowlanych. Przykładowe testowe badania terenowe były prowadzone na rzekach oraz zbiornikach śródlądowych. Prace obejmowały wykonanie przekrojów poprzecznych dolin rzecznych w granicach wyznaczonych przez wały przeciwpowodziowe. Metodyka badań zakładała integrację systemów GNSS, batymetrii oraz w szczególnych przypadkach instrumentów typu Total Sta-tion. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki uzyskane podczas prac ba-dawczych na jednej z rzek Polski południowej.

 

 

Cytowanie:

Owerko T., Ortyl Ł., Kwartnik-Pruc A., Ćwiąkała P. 2011, vol. 8. Integracja technologii geodezyjnych na przykładzie pomiarów batymetrycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04