Ocena przydatności map byłego katastru austriackiego dla regulacji stanu praw-nego nieruchomości w południowej Polsce

Słowa kluczowe: stan prawny nieruchomości, mapa byłego katastru austriackiego, wykaz synchronizacyjny, parcela gruntowa.

Streszczenie:

W procesie regulacji stanów prawnych nieruchomości w południowej Pol-sce istotne znaczenie ma dokumentacja byłego katastru austriackiego, zarówno jej cześć kartograficzna jak i opisowa. Dokumentacja ta jest szczególnie przydatna przy sporządzaniu wykazów synchronizacyjnych przejścia parcel gruntowych na działki ewidencyjne i niejednokrotnie warunkuje możliwość ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej. W szczególności odgrywa ona bardzo pozytywną rolę gdy przetworzy się mapę byłego katastru austriackiego do postaci cyfrowej
i nałoży się ją na istniejącą mapę ewidencji gruntów i budynków. Przetworzenie rastra mapy katastralnej byłego katastru austriackiego do układu „2000" oraz trans-formacja współrzędnych katastralnych do obowiązującego układu państwowego umożliwia kompilację tej mapy z numeryczną mapą ewidencji gruntów
i budynków, bądź jej rastrem.

 

 

Cytowanie:

Taszakowski J. 2011, vol. 8. Ocena przydatności map byłego katastru austriackiego dla regulacji stanu praw-nego nieruchomości w południowej Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04