Hydromorfologiczna waloryzacja rzeki Bystrzycy

Słowa kluczowe: rzeka Bystrzyca, waloryzacja hydromorfologiczna, kategorie na-turalności cieku wodnego

Streszczenie:

Waloryzacja hydromorfologiczna zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną jest elementem wspierającym biologiczną ocenę stanu ekologicznego wód po-wierzchniowych. Stan ekologiczny rzek związany jest z liczebnością i różnorodno-ścią występujących w nich gatunków. Bioróżnorodność środowiska wodnego uza-leżniona jest od zmian zachodzących we właściwościach ekosystemu rzecznego, co w dużej mierze związane jest z przekształceniami koryt rzecznych.
W artykule przedstawiono wyniki hydromorfologicznej waloryzacji frag-mentu rzeki Bystrzycy poniżej zbiornika Mietkowskiego wraz z jej starym korytem. Analizie poddano sztucznie wybudowany kanał zrzutowy odprowadzający wodę ze zbiornika (1,4 km), dawne koryto rzeki (2,2 km), które prowadziło wodę przed wybudowaniem zapory wodnej oraz odcinek rzeki po połączeniu nowego fragmentu ze starym korytem Bystrzycy (1,4 km). Łącznie przeanalizowano
25 odcinków rzeki po 200 m każdy. Stopień naturalności poszczególnych fragmen-tów rzeki oceniono na podstawie metodyki Ilnickiego i Lewandowskiego. Kryteria oceny ekologicznej uwzględniły morfologię koryta, hydrologię cieku, jakość wody, zadrzewienie koryt rzecznych, roślinność wodną i roślinność skarp, ukształtowanie strefy przybrzeżnej oraz sposób użytkowania doliny.
Z przeprowadzonych badań wynika, że wraz z oddalaniem się od zbiornika wodnego wzrasta kategoria naturalności rzeki Bystrzycy. Odcinki przynależące do dawnego koryta rzeki zakwalifikowano do III kategorii naturalności, natomiast kanał odprowadzający wodę ze zbiornika (obecnie stanowiący integralną część rzeki Bystrzycy) w 71% zaliczono do niskiej IV kategorii. Po połączeniu ze starym ko-rytem rzeki wzrasta wartość ekologiczna cieku, poszczególne odcinki należą do III (42%), II (29%) i I (29%) kategorii naturalności. Poniżej, w km 43+000 rzeka jest już w niewielkim stopniu przekształcona antropogenicznie, co wpływa dodatnio na jej wartość krajobrazową i ekologiczną terenu.

 

 

Cytowanie:

Medwecka-Szklanna M., Krzemińska A., Dzikowska A. 2010, vol. 7. Hydromorfologiczna waloryzacja rzeki Bystrzycy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)