Wpływ osadnika wstępnego z filtrem biologicznym na zmiany wartości wybra-nych parametrów fizykochemicznych wody

Słowa kluczowe: ochrona wód, zbiorniki zaporowe, osadnik wstępny

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu osadnika wstępnego z filtrem biologicznym na zmiany wartości wybranych parametrów
fizykochemicznych wód rzeki Wierzbiak zasilających zbiornik zaporowy
w Mściwojowie.
Osadnik wstępny z filtrem biologicznym jest częścią zbiornika wstępnego. Składa się z 3 komór o różnej głębokości, z czego środkowa obsadzona jest trzciną (Phragmites australis) i pełni rolę filtra biologicznego, w którym zachodzą procesy oczyszczania wody.
Badania przeprowadzono od czerwca do października 2008 r. W próbach wody pobieranych co 2 tygodnie w laboratorium oznaczano stężenia azotanów
i fosforanów, bezpośrednio w terenie mierzono temperaturę, przewodność oraz pH. W próbach osadów dennych oraz trzciny zwyczajnej oznaczono zawartość azotu, fosforu, suchej masy.
Otrzymane wyniki wskazują na wyraźne zmniejszanie się stężenia azotanów oraz wzrost temperatury w wodzie wypływającej z osadnika. W większości przy-padków zanotowano w osadniku redukcję stężenia fosforanów. Przepływ wody przez osadnik nie wpływa na zmianę pH.

 

 

Cytowanie:

Dąbrowska J. 2010, vol. 7. Wpływ osadnika wstępnego z filtrem biologicznym na zmiany wartości wybra-nych parametrów fizykochemicznych wody. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)