Geodezyjne metody monitoringu osuwisk

Słowa kluczowe: osuwisko, monitoring, naziemna interferometria radarowa

Streszczenie:

Osuwiska z geologicznego punktu widzenia mogą być aktywne przez szereg lat. W przypadku nieświadomego posadowienia obiektów budowlanych na osuwi-sku powstaje potrzeba monitorowania stabilności terenu. Monitoring taki wyko-nywany może być przy wykorzystaniu metod geodezyjnych. W artykule przedsta-wiono obecnie dostępne technologie geodezyjne, które wykorzystywane są w praktyce, jak i nową, dotychczas nie stosowaną w Polsce technologię naziemnej in-terferometrii radarowej. Technologia ta pozwala na zdalny pomiar, bez potrzeby stabilizacji punktów obserwacyjnych na osuwisku i daje informację
o wartości przemieszczeń dowolnie wybranego fragmentu osuwiska objętego po-miarem.

 

 

Cytowanie:

Szafarczyk A. 2011, vol. 8. Geodezyjne metody monitoringu osuwisk. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02