Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny

Słowa kluczowe: kolizje drogowe, zwierzyna, śmiertelność

Streszczenie:

Na polskich drogach coraz częściej jest zauważalny problem śmiertelności zwierzyny. W wyniku ciągłej rozbudowy i modernizacji dróg w naszym kraju na-leży prowadzić inwestycje towarzyszące, mające na celu zmniejszenie liczby zda-rzeń drogowych z udziałem zwierzyny. Główną przyczyną upadków zwierząt na drogach jest m.in. przecinanie korytarzy migracyjnych przez infrastrukturę drogo-wą.
Celem pracy jest analiza struktury zdarzeń drogowych z udziałem zwierzy-ny. Z zebranych danych wynika, że na polskich drogach w 2010 roku doszło do
17 678 zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny, gdzie odnotowano 149 wypad-ków, 17 529 kolizji, 11 osób zabitych, 175 rannych. Są to straty z punktu widzenia przyrodniczego oraz ekonomicznego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że naj-niebezpieczniejsze dla zwierząt są drogi krajowe i wojewódzkie, po których odby-wa się znaczna część krajowego i lokalnego ruchu kołowego. Najmniej zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny ma miejsce na autostradach, które są na więk-szości odcinków grodzone.
Najwięcej wypadków w ciągu tygodnia miało miejsce w piątki, soboty
i niedziele. Powodem takiej sytuacji był wzmożony ruch spowodowany wyjazdami weekendowymi. W ciągu roku do zwiększonej liczby zdarzeń drogowych
z udziałem zwierzyny dochodziło w kwietniu, maju, październiku i listopadzie. Powodem była zwiększona migracja zwierzyny w okresie rozrodu, poszukiwanie nowych terenów zapewniających odpowiednie warunki przetrwania oraz migracje młodych osobników.
W ciągu doby zauważalny był wzrost zdarzeń drogowych z udziałem zwie-rzyny w godzinach rannych od 6:00 do 7:59 oraz późnym popołudniem i wieczo-rem od godziny 16:00 do 23:59. Powodem dobowych wzrostów zdarzeń drogo-wych z udziałem zwierzyny były poranne powroty do miejsc dziennego schronienia i wieczorne migracje w celu poszukiwania miejsc żerowania.
Na przestrzeni lat 2001 - 2010 udział zwierzyny w odnotowanych przez po-licję zdarzeniach drogowych na polskich drogach znacznie wzrósł z poziomu
8 423 w 2001 roku do 17 678 w 2010 roku. Powodem dużego wzrostu jest m.in. zwiększona liczba samochodów na drogach.
Dane z analizowanych powiatów wskazują, że najwyższa śmiertelność na drogach wśród zwierzyny dotyczy sarny oraz dzika. Informacje terenowe z kraju potwierdzają tę zależność oraz dołączają do tej grupy jelenia.
Czynności przyczyniające się do zmniejszenia wypadkowości zwierzyny na drogach to m.in.: budowa przejść dla zwierząt (górnych, dolnych), umieszczanie tablic informacyjnych, ograniczenia prędkości, stosowanie aktywnych znaków drogowych, grodzenia tras szybkiego ruchu, stworzenie po obydwu stronach jezdni kilkumetrowego pasa pozbawionego drzew i krzewów.

 

 

Cytowanie:

Czerniak A., Tyburski Ł. 2011, vol. 8. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02