Pochłanianie i wypromieniowanie energii słonecznej przez wybrane powierzchnie rolnicze

Słowa kluczowe: bilanse radiacyjne, łąka, powierzchnia rolnicza bez roślin, zmiany klimatyczne

Streszczenie:

Przeanalizowano wpływ szaty roślinnej na różnicowanie bilansu radiacyj-nego powierzchni rolniczych. Pod uwagę wzięto dwie kontrastowe powierzchnie: trawiastą (łąka) i nieporośniętą roślinnością (stale przekopywany ugór). Opraco-wano materiał pomiarowy z badań aktynometrycznych prowadzonych w roku 2009 w Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego Wro-cław-Swojec. Wykorzystano dane pochodzące z ciągłej rejestracji gęstości stru-mienia całkowitego promieniowania słonecznego K, gęstości strumienia promie-niowania odbitego od powierzchni trawy i ugoru K, gęstości strumienia promieniowania zwrotnego atmosfery L i gęstości strumienia promieniowania powierzchni bez roślin i porośniętej trawą L. Kontrastowość cech fizyczno-biologicznych rozpatrywanych dwóch powierzchni czynnych wpływa istotnie na różnicowanie ich właściwości radiacyjnych (absorpcyjnych i dystrybucyjnych).
W efekcie występują wyraźne różnice w wartościach synchronicznych pomierzo-nych parametrów radiacyjnych tych powierzchni. Skoncentrowano się na ukazaniu tych różnic i ich przyczyn. Szczególną uwagę poświęcono różnicom w średnich wartościach dobowych i miesięcznych całkowitego bilansu promieniowania i jego najważniejszych składowych. Zwrócono uwagę na topoklimatyczne skutki zaob-serwowanych różnic radiacyjnych.

 

 

Cytowanie:

Bryś K. 2010. Pochłanianie i wypromieniowanie energii słonecznej przez wybrane powierzchnie rolnicze. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 08 (1)