Wpływ pierwiastków śladowych na parametry morfometryczne aparatu asymila-cyjnego brzozy brodawkowatej

Słowa kluczowe: pierwiastki śladowe, aparat asymilacyjny, brzoza, wielowymia-rowa analiza wariancji

Streszczenie:

Celem zrealizowanego projektu badawczego była weryfikacja hipotezy, iż brzoza brodawkowata jako hiperakumulator wybranych pierwiastków śladowych może znaleźć zastosowanie w remediacji gleb, pełnić rolę bioindykatora w bada-niach środowiskowych oraz być gatunkiem przydatnym do nasadzeń ograniczają-cych migrację pierwiastków śladowych do ekosystemu leśnego, bez negatywnego wpływu na swój rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.
Badania przedstawione w artykule polegały na porównaniu parametrów morfometrycznych aparatu asymilacyjnego brzóz (Betula pendula Roth.) rosną-cych w wyizolowanej geomembraną glebie, do której wprowadzono dwie dawki pierwiastków śladowych w formach łatwo przyswajalnych.
Przeprowadzone badania nie wykazały istotnego wpływu wprowadzonych poziomów pierwiastków śladowych na stan aparatu asymilacyjnego brzozy bro-dawkowatej. Z uwagi na powszechne występowanie brzozy w warunkach polskich, jej łatwość do adoptowania się w środowisku o silnej antropopresji oraz małe wy-magania środowiskowe, gatunek ten może być przydatny do nasadzeń
w formie barier biogeochemicznych ekranizujących źródła emitujące pierwiastki śladowe (szlaki komunikacyjne, hałdy, składowiska, zakłady przemysłowe, oczyszczalnie).

Cytowanie:

Kayzer D., Czerniak A., Poszyler-Adamska A. 2011, vol. 8. Wpływ pierwiastków śladowych na parametry morfometryczne aparatu asymila-cyjnego brzozy brodawkowatej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02