Wilk (Canis lupus L.) w Puszczy Bydgoskiej i jego wpływ na populacje dziko żyjących zwierząt kopytnych

Słowa kluczowe: wilk, Canis lupus, migracje zwierząt, Puszcza Bydgoska

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki obserwacji procesu powrotu wilka na tereny Puszczy Bydgoskiej prowadzonych w latach 1999-2009. Przeprowadzone analizy dotyczą m.in. liczebności i śmiertelności populacji wilka; zmian w liczebności ga-tunków stanowiących podstawową bazę żerową tego drapieżnika tj. jelenia, sarny i dzika powiązanych ze zrealizowanymi planami odstrzałów tych gatunków wyko-nanych przez koła łowieckie. Uzupełnieniem badań była pilotażowa ankieta doty-cząca stanowiska leśników i myśliwych w kwestii zjawiska ponownego zasiedlania lasów Puszczy Bydgoskiej przez wilki. W wyniku analiz ustalono, iż wilki powró-ciły do Puszczy Bydgoskiej jesienią 2004 roku i z powodzeniem zaadaptowały się do panujących tu warunków. W chwili obecnej w Puszczy bytuje co najmniej 1 wataha licząca 7-9 osobników, która w okresie letnim dzieli się na kilka mniej-szych. Drapieżniki dotarły do Puszczy najprawdopodobniej z Puszczy Białowie-skiej wykorzystując tzw. korytarz północno-centralny. Wyniki wieloletnich obser-wacji wskazują, iż pojawienie się wilka nie wpłynęło na liczebność bytujących tutaj dużych roślinożerców. W ostatnich latach obserwuje się nawet przyrosty po-pulacji jelenia, sarny i dzika, co tłumaczy się m.in. wprowadzeniem dokładniejszej metody prowadzenia inwentaryzacji zwierząt oraz oszczędną gospodarką prowa-dzoną przez koła łowieckie. Przyczyną udokumentowanych śmierci wilków były w 100% kolizje drogowe (4 przypadki) i to z tej strony należy spodziewać się naj-większego zagrożenia dla stabilności tworzącej się populacji wilka. Niepokoi znaczny odsetek (69%) ankietowanych myśliwych i leśników, którzy obecność wilka uznali za niepożądany element ekosystemów przyznając jednocześnie (68%), iż mają one pozytywny wpływ na zmniejszenie szkód od zwierzyny płowej w la-sach.

 

 

Cytowanie:

Kamiński B., Fiderewicz J., Grajewski S. 2011, vol. 8. Wilk (Canis lupus L.) w Puszczy Bydgoskiej i jego wpływ na populacje dziko żyjących zwierząt kopytnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02