Wybrane metody oceny atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich

Słowa kluczowe: agroturystyka, atrakcja agroturystyczna, badania, metody

Streszczenie:

Agroturystyka może być traktowana nie tylko jako wypoczynek w środowi-sku rolniczym, ale także jako forma pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów dla rolników oraz przedmiot nauczania i doradztwa rolniczego. Korzysta ona czę-sto z metod zaczerpniętych z innych dyscyplin naukowych jak: statystyka, geogra-fia, ekonomia, agronomia. Opracowanie jest próbą adaptacji wybranych metod z powyższych dyscyplin takich jak typologia atrakcji i cech diagnostycznych prze-strzeni wiejskiej, determinanty rozwoju, analiza SWOT, mapa produktu, profil se-mantyczny, metoda Delpphy'ego, metoda punktowa, metoda modelowa, zamiana destymulant na stymulanty, normalizacja cech i techniki badań ankietowych do ce-lów oceny zróżnicowania przestrzeni agroturystycznej i percepcji atrakcji przez agroturystów.

Cytowanie:

Ziernicka-Wojtaszek A., Zawora T. 2011, vol. 8. Wybrane metody oceny atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02