Ocena działania przydomowej oczyszczalni ścieków z filtrem piaskowym o prze-pływie poziomym

Słowa kluczowe: przydomowa oczyszczalnia ścieków, filtr piaskowy, ścieki bytowe, efektywność pracy

Streszczenie:

Celem pracy jest ocena działania przydomowej oczyszczalni ścieków, opar-tej na filtrze piaskowym o przepływie poziomym.
Przeprowadzono analizy fizyko-chemiczne wybranych wskaźników zanie-czyszczeń (BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, fosfor ogólny) i porównano je do ak-tualnie obowiązujących wartości w ściekach oczyszczonych zawartych w Rozpo-rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Na tej podstawie określono skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Próby ścieków surowych, wstępnie oczysz-czonych i oczyszczonych, pobierane były od grudnia 2008 do marca 2009 roku. Analiza fizyko-chemiczna została przeprowadzona w Laboratorium Katedry Inży-nierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koł-łątaja w Krakowie. Zgromadzone wyniki badań, oraz ich analiza przeprowadzona w pracy, ukazały sprawne działanie przydomowej oczyszczalni.

 

 

Cytowanie:

Chmielowski K., Ślizowski R., Pęgiel K. 2011. Ocena działania przydomowej oczyszczalni ścieków z filtrem piaskowym o prze-pływie poziomym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 02