Analiza możliwości energetycznego wykorzystania istniejącego piętrzenia w km 10+100 biegu rzeki Biała Lądecka

Słowa kluczowe: źródła odnawialne, potencjał energetyczny, elektrownia wodna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania piętrzenia w km 10+100 biegu rzeki Biała Lądecka. Z uwagi na wymóg nakazujący, aby do roku 2015
w ogólnej produkcji energii elektrycznej kraju członkowskiego UE, 15% pochodziło ze źródeł odnawialnych, na konkretnym przykładzie pokazano jedno z dostępnych źródeł - energetykę wodną, stąd każde dostępne piętrzenie powinno
w jakimś stopniu poprawić istniejący w Polsce niekorzystny udział źródeł odna-wialnych w bilansie produkowanej energii elektrycznej. Dla piętrzenia w km 10+100 wykazano możliwość uzyskania mocy instalowanej do 100 kW, jak również możliwość zwiększenia piętrzenia o około 0,50 m i mocy instalowanej do około 125 kW. Opisano ujęcie wody i sposób jej doprowadzenia do budynku elektrowni na podstawie krótkiej derywacji. Zwrócono uwagę na wpływ istniejącego piętrzenia na ważną w Kotlinie Kłodzkiej problematykę ochrony przeciwpowodziowej, podkreślono potrzebę spełnienia wymogów ochrony środowiska,
w tym zapewnienia swobodnej migracji ryb przez stopień piętrzący.

 

 

Cytowanie:

Machajski J., Olearczyk D. 2010. Analiza możliwości energetycznego wykorzystania istniejącego piętrzenia w km 10+100 biegu rzeki Biała Lądecka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 08 (1)